NMU Jeugd Certificaat

De Nederlands Magische Unie introduceerde in 2011 het NMU Jeugdcertificaat.
Het examen voor dit Jeugdcertificaat kan worden afgelegd door:

 • de jeugdleden van de NMU Magic Club
 • de jeugdleden van bij de NMU aangesloten verenigingen

Onder junioren worden verstaan alle leden die de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt per december van een lopend jaar. Om voor het certificaat (verder ‘goocheldiploma’ genoemd), in aanmerking te komen dient de junior goochelaar zijn goochelkunsten laten zien voor een examencommissie (verder commissie genoemd). Deze commissie beoordeelt de kandidaat volgens een 7-puntensysteem.
Er zijn drie achtereenvolgende diploma’s te halen, in oplopende graad van moeilijkheid.

Doelstelling

Het goocheldiploma is ingesteld om de jeugd te stimuleren hun goochelvaardigheid verder te ontwikkelen binnen een jeugdafdeling. De geboekte vooruitgang wordt beloond met een goocheldiploma. Het kan richting geven aan het aangeboden lessenpakket.

De junioren hebben een doel om naartoe te werken.
Naar aanleiding van een afgelegde test kunnen docenten verbeterpunten formuleren. De uitreiking van diploma’s kan zich lenen voor:

 • een feestelijk moment in de club.
 • meer jeugdleden aan te trekken via de NMU Magic Club. Deze leden worden in staat gesteld bij een club (die zich daartoe bereid verklaart) of een ander daartoe aangemerkt NMU-evenement een test af teleggen.
 • de deelname aan NMU Jongerenweekeinden te stimuleren. Het afleggen van een examen is inbegrepen bij de prijs. Bij aanmelding kan een deelnemer aangeven welke test te willen afleggen.
7-punten systeem

Het goocheldiploma wordt uitgereikt aan die junioren die de goocheltest van één van de niveaus met voldoendes hebben afgelegd. De goocheltest wordt afgenomen door een commissie van twee examinatoren die door de NMU zijn erkend.

De 7 punten bestaan uit:
Punt 1 t/m5 : een keuze van 5 voldoende uitgevoerde trucs, waarvan er niet meer dan 2 met kaarten. Punt 6 : techniek en goochelvaardigheid; waardering op een schaal van 1-10
Punt 7 : presentatie en entertainmentwaarde: waardering op een schaal van 1-10
De cijfers van pt 6 en 7 komen op het diploma.

De presentatie van deze trucs mag niet langer duren dan 10 minuten.
Als tijdens de goocheltest 1 van de 5 trucs onvoldoende goed wordt uitgevoerd krijgt de kandidaat een kwartier tijd om zicht voor te bereiden op een reserve truc.

Als de test als geheel onvoldoende wordt uitgevoerd kan een kandidaat op zijn vroegst na drie maanden opnieuw de test afleggen. Indien de test binnen 6 maanden opnieuw wordt afgelegd worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De niveaus van het jeugdcertificaat

A. Beginners niveau
Goocheltrucs van een zeer eenvoudige aard . Simpele basismanipulatie- en goocheltechnieken. Eenvoudig parlando en standaard presentatie. Basis afleidingstechnieken
Voorbeelden trucs: gebroken lucifer in zakdoek weer heel maken, munt in elleboog wrijven, laten trekken en weer terugvinden van een speelkaart, doorknippen en herstellen van een touw, doekje- duimspits.
(graag aanvullingen, moet nog in bijlage worden uitgewerkt)

B. Middenniveau
Gemiddelde manipulatie- en goocheltechnieken. Meer aandacht aan parlando en eigen presentatie. Diverse afleidingstechnieken. Meer aandacht voor de opbouw en overdracht van de truc.
Voorbeelden trucs: touwroutine met meerder fases, muntenproductie, verdwijnende ring, ambitious card routine, packet trick effect, three card monte, bill switch.

C. Gevorderd
Gevorderde manipulatie- en goocheltechnieken. Parlando en presentatie zijn doordacht en overtuigend. Er worden bij trucs soms effecten gecombineerd. Een zeker vorm van originaliteit en authenticiteit is in de act terug te vinden. Er is sprake van het overdragen van een verhaal en de act heeft een magische uitstraling en appelleert aan gevoelens van publiek.
Voorbeelden trucs: ringenspel, cups and balls, gedachtenlezen, card to impossible location, zwevende bal, matrix met munten.

Noot bij gevorderden: mocht de kandidaat meerder effecten of trucs in 1 onderdeel combineren, dan kan dit als 2 puntenonderdeel worden beschouwd.

Algemeen bij alle testen

Bij alle goocheltesten dienen onderstaande punten voldoende zijn:

Techniek en goochelvaardigheid:

 • heeft de artiest een goede beheersing en uitvoering van de trucs?
 • wordt er niet ‘geflashed’ of iets getoond waardoor het geheim van de truc zichtbaar is?
 • is er sprake van een goede misleiding en wordt het publiek voldoende bij de neus genomen?
 • is de moeilijkheidsgraad van het getoonde wel binnen het bereik van de artiest?
 • de artiest mag niet gebruik maken van een vooraf ingewijde vrijwilliger, ofwel stooge.

Presentatie en entertainmentwaarde:

 • de persoon; straalt de artiest zelfvertrouwen uit en worden de trucs met overtuiging vertoond?
 • vertoning; is het gebruik van stem, gezichtsexpressie en magische handelingen voldoende?
 • voorkomen; is er aandacht gegeven aan kostuum en zijn de attributen verzorgd. vertoning; gebruikt de artiest de ruimte goed en hoe is zijn omgang met attributen en de interactie met publiek.
 • algehele indruk; is de opbouw goed , de artiest rolvast en de magie en tekst direct en congruent, is er een magische sfeer?

Bij het beoordelen kan altijd worden teruggevallen op de richtlijnen van het N.M.U. wedstrijdreglement.

Commissie en examenmogelijkheden

De examencommissie bestaat altijd uit 2 personen. De commissieleden zijn door het NMU-bestuur erkend en dienen zich van het examenreglement en de procedures goed op de hoogte te stellen.

Erkende commissieleden zijn:
President of vice-president NMU + begeleider jeugdafdeling.
bestuurslid goochelclub + begeleider jeugdafdeling of ander door de club daartoe aangewezen lid eigenaar goochelwinkel + door NMU aangewezen commissielid
andere door de NMU daartoe aangewezen commissieleden

Indien b.v. een club of een goochelwinkel een evenement organiseert en daar deelnemers in de gelegenheid wil stellen testen af te leggen bestaat daartoe de mogelijkheid.

Tijdens jeugdavonden en evenementen waar trucs worden aangeleerd tijdens workshops en lessen kunnen deelnemers van de docent een aantekening krijgen voor maximaal drie voldoende uitgevoerde trucs. Tijdens het dan nog af te leggen examen behoeven dan nog maar maximaal twee trucs aan de commissie te worden getoond.

Bijvoorbeeld: binnen een jeugdafdeling worden standaard 2 trucs centraal aangeleerd. Als de begeleider daarvoor garant staat dan hoeft de goocheltest dus nog maar 2 trucs en de 2 beoordelingscijfers te omvatten.

Kosten

Clubs kunnen diploma’s aanvragen bij de secretaris van de NMU tegen kostprijs.
In het eerste jaar van aanmelding kan een nieuw lid van de NMU Magic Club het examen eenmaal gratis afleggen.

Indien een examen binnen een half jaar opnieuw wordt afgelegd zijn daaraan geen extra kosten verbonden. Kandidaten kunnen aangeven voor welk niveau test zij een examen wensen af te leggen. Voor jeugdleden van NMU-verenigingen geven begeleiders daarin advies.

Opgesteld: DB, 2011 Opmaak herzien: 20160307